فلسفه چیست؟

تعاریف مختلف  فلسفه

         ابن سینا:
فلسفه، آگاهی بر حقایق تمام اشیا است، به قدری که برای انسان ممکن است بر آن ها آگاهی یابد.

 

         ارسطو:
فلسفه، علم به موجودات است از آن جنبه که وجود دارند.


         فیثاغورس:

         فلسفه یعنی دوستداری دانایی.
فلسفه، مرحله عالی موسیقی است

          

         افلاطون:

         فلسفه، لذتی گرامی است.
خاستگاه فلسفه، حیرت در برابر جهان است.

         فیلسوف به کسی اطلاق می شود که در پی شناسایی امور ازلی و حقایق اشیا و علم به علل و مبادی آن ها است.

         سیسرون:

         فلسفه عبارت است از علم پیدا کردن به شریف ترین امور و توانایی استفاده از آن به هر وسیله ای که ممکن شود.

         ای فلسفه! تو زندگانی ما را می گردانی؛ تو دوست فضیلت و دشمن رذیلت هستی؛ اگر تو نبودی، ما چه بودیم؟ و زنگی ما چگونه می گذشت؟

         توماس هابز:
فلسفه، علم به روابط علی و معلولی میان اشیا است.


         کریستین وولف:
فلسفه، علم بر موجودات ممکن است، یعنی بر هر چه ممکن است، بالفعل حالت تحقق پیدا کند.


         فیشته:
فلسفه، علم علم یا علم معرفت است.


         هگل:
فلسفه، بحث در امر مطلق است.


         اوبروگ:
فلسفه،‌ علم به مبادی و اصول است.


         هربارت:
فلسفه،‌ تحلیل معانی عقلی است.


/ 1 نظر / 18 بازدید
جنادله

سلام این مطلب مهمی است ولی متاسفانه من وشما در فلسفه ........................