لو قطعوا ارجلنا والیدین نأتیک زحفاً سیدی یا حسین . یا حسین . یا حسین