این هفته ، هفته پرجنبجوش برای مردم ایران است هفته ای است که کاندیداهای مجلس شوری اسلامی هرچه در چنته دارند رو می کنند تا آرای بیشتری بدست بیاورند .

ما هم مثل بقیه مردم ایران از بین این همه کاندیدا یک نفر را به عنوان نماینده شهر خود انتخاب خواهیم کرد و آن هم

 (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری )

(رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری )(رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری ) (رای ما برادر انقلابی سید راضی نوری )