در یک روز سرما با رفقا به یکی از روستاهای اطراف شهر رفتیم با وجود اینکه هوا صاف و خوب بوده یکدفعه شروع به برف باریدن کرد و روز مارا از آنچه توقع می داشتیم قشنگتر کرد.