نوشته های روی شن میهمان اولین موج دریا هستند.

اما حکاکیهای روی سنگ، میهمان همیشگی تاریخند.

و شما دوستان خوبم حک شدگان روی قلبید و ماندگاران ابدی هستید

دوســـــــتـتان دارم