هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد

و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد...