شمعه و مضوی بیه البیت و الدور

و علیه مثل الحمامه ایحوم و ایدور

اغلی من الذهب و الدور

اهمومی اتزیل لو مر علیه